Året som gick

FORTSATTA STEG FÖR INTEGRERADE ELMARKNADER

Januari

 • Vinterns och årets högsta elförbrukning inträffar i mitten av
  januari och Nordens samlade högsta höglasttimme nås veckan därpå. Förbrukningen är den
  högsta på 15 år.
 • Svenska kraftnät bjuder in intresserade aktörer till ett seminarium om EU-kommissionens förordning om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Februari

 • Svenska kraftnät presenterar investerings- och finansierings-planen för åren 2017 – 2020.
  Den omfattar investeringar på totalt 14 400 mnkr under fyraårsperioden.

Mars

 • Vid affärsverkets årligt återkommande Kund- och intressentmöte diskuteras dagens och framtidens elmarknad. Inbjudna är representanter för politik, bransch och andra intressenter.
 • I ett remissvar ifrågasätter affärsverket
  nyttan och genomförbarheten av föreslagna miljökrav på den årligt upphandlade effekt-reserven, då dessa riskerar att pressa ut befintlig produktion från marknaden.
 • I mars nådde Svenska kraftnät och Alstom Grid en förlikning i tvisten om driftövervakningssystemet (HUDS). Parterna
  återkallade som en följd härav sin respektive talan.

April

 • Svenska kraftnät beviljar nätförstärkningslån till fyra nätförstärkningar för nya nät om totalt
  449 mnkr. Förstärkningarna innebär att ny förnybar elproduktion kan anslutas till stamnätet.
 • I Naturvårdsverkets rapport ”Miljöledning i staten 2015” rankas Svenska kraftnäts miljö-ledningsarbete bland de 18 bästa myndigheterna av totalt 186. Arbetet kring miljöutbildning lyfts särskilt fram.
 • Svenska kraftnät lanserar en uppdaterad vägledning för anslutning till stamnätet som beskriver de krav som ställs vid anslutning samt hur anslutningsprocessen går till. Vägledningen ersätter den tidigare från 2012.

Maj

 • Svenska kraftnät anordnar ett seminarium om arbetet med processerna i tjänstehubben.

Juni

 • Svenska kraftnät överlämnar den årliga kraftbalansrapporten till regeringen. I rapporten ingår
  en redovisning av den gångna vinterns kraftbalans och en prognos för den kommande. Vinterns
  högsta förbrukning var knappt 27 000 MW och driftsäkerheten var god.
 • Svenska kraftnät lämnar sin rapport om tjänstehubben till regeringen.

Juli

 • Tillammans med övriga nordiska systemoperatörer permanentar Svenska kraftnät den testade nya produkten aFRR för sekundärreglering. Produkten har visat en positiv påverkan på frekvenskvaliteten, som under lång tid försämrats.

Augusti

 • De nordiska systemopera-törerna Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid och Energinet.dk publicerar en gemensam rapport som sammanfattar en enad syn på utmaningar och möjligheter i det nordiska kraftsystemet fram till 2025 (Challenges and Opportunities for the Nordic Power System).

September

 • Enligt lagen om effektreserv upphandlar Svenska kraftnät 334 MW förbruknings-reduktion i tillägg till de 660 MW produktion som upphandlades under 2014. Den totala effektreserven uppgår till 994 MW.
 • Styrelsen fastställer stamnätstariffen för 2017. Beslutet medför en sänkning till följd
  av de låga elpriserna. På sikt bedömer affärsverket att tariffen kommer att behöva höjas.
 • Styrelsen beslutar om investering i förnyelse av den äldre delen av Öresundskablarna
  mellan södra Sverige och södra Danmark.

Oktober / november

 • Svenska kraftnät har sett över
  förlustelpriset i stamnätstariffens energiavgift. Styrelsen beslutar att dagens fasta elpris i energiavgiften från och med den 1 januari 2020 ersätts med ett rörligt elpris.
 • Styrelsen beslutar att föreslå vissa författningsändringar i ellagen och i förordningen om systemansvar. Förändringarna behövs för att bibehålla driftsäkerheten även i framtiden.
 • Tillsammans med Statens energimyndighet och Havs- och vattenmyndigheten presenteras rapporten Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet. Där kartläggs de viktigaste
  produktionsenheterna och deras reglerbidrag.
 • Svenska kraftnät anordnar ytterligare ett seminarium om arbetet med tjänstehubben. Svenska kraftnät förordar en central datalagringsmodell för hubben.
 • Tillsammans med de övriga
  nordiska stamnätsoperatörerna överenskoms detaljer om det nya gemensamma RSC-kontoret i Köpenhamn som öppnar 2017. Samarbetet syftar till att stärka den fortsatta driftsäkerheten i Norden.
 • Riksrevisionen presenterar en granskningsrapport av affärsverkets styrning.
 • Svenska kraftnät och Fingrid förordar tillsammans en förstärkning av överföringskapaciteten genom en ny växelströmsledning mellan norra Sverige och norra Finland. Det framgår i rapporten Cross Border Capacity Study. Styrelsen ger i ett inriktningsbeslut affärsverket i uppdrag att gå vidare med den nya finlandsförbindelsen.

December

 • De nordiska systemoperatörerna
  arrangerar Nordic System Operation Forum i Stockholm. Syftet är att ge information om och diskutera drift- och systemutveckling som kommer att påverka intressenter de kommande åren.
 • Utlandsförbindelsen NordBalt togs i drift under första kvartalet och hade i början problem med flera driftavbrott. Sedan början av juli har länken levererat full kapacitet till marknaden, förutom ett par mindre avbrott och ett större under fjärde kvartalet. För att minimera avbrotten i framtiden pågår ett samarbete mellan leverantören och Svenska kraftnät.
 • Svenska kraftnät inför en visselblåsarfunktion för att anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter och korruption.
 • Regeringen utser Ulla Sandborgh till ny generaldirektör från 1 mars 2017 då hon efterträder Mikael Odenberg. Ulla Sandborgh är f.n Marknads- och system-utvecklingsdirektör på affärsverket.

EKONOMISK ÖVERSIKT 2016

KORT OM ÅR 2016

Driften under året 2016 2015
Inmatad energi på stamnätet TWh 118,0 117,8
Uttagen energi på stamnätet TWh 115,0 114,6
Driftsäkerhet
Driftstörningar på stamnätet Antal 152 167
Driftstörningar med elavbrott Antal 7 7
Icke levererad energi (ILE) MWh 1,1 9,3
Icke levererad effekt (ILEffekt) MW 34,0 31,0
Ekonomiska fakta, koncernen
Koncernens rörelseintäkter mnkr 9 281 8 769
Koncernens resultat mnkr 552 1 121
Räntabilitet på justerat eget kapital % 5,2 10,7
Skuldsättningsgrad % 62,4 65,32
Investeringar mnkr 1 469 2 455
Balansomslutning mnkr 24 704 23 641
Medarbetarinformation
Tillsvidareanställda medarbetare Antal 599 565

Ekonomisk utveckling

aretrorelserorelseresultatandelsquigglyrorelsemarg