Detta är Svenska Kraftnät

Ansvarar för att Sverige aldrig stannar

Det statliga affärsverket Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för el som består av ledningar med spänningsnivåerna 400 kV och 220 kV. Sveriges stamnät omfattar 15 000 km kraftledningar, 160 transformator- och kopplingsstationer samt 16 utlandsförbindelser.

Svenska kraftnät har systemansvaret för el i Sverige. Det betyder att verket har ett övergripande ansvar att upprätthålla den kortsiktiga balansen mellan produktion och förbrukning av el i hela landet. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet för dammsäkerheten i landet.

I Sundbyberg finns det nationella kontrollrummet, där medarbetare övervakar och styr stamnätet dygnet runt. Svenska kraftnät har också kontor i Sundsvall och Halmstad samt en driftcentral i Sollefteå. I slutet av 2016 hade verket 599 tillsvidareanställda medarbetare, varav de flesta arbetade på huvudkontoret i Sundbyberg. Dessutom sysselsätter verket flera hundra personer som konsulter och i entreprenadarbeten runt om i landet.

Det är riksdagen som sätter ramarna för Svenska kraftnäts investeringar. Regeringen anger i instruktionen och regleringsbrevet målen, återrapporteringskraven och de finansiella förutsättningarna för verket. Verksamheten finansieras till största del genom avgifter som regionnätsföretag, stora elproducenter och balansansvariga betalar till Svenska kraftnät.

En viktig roll inom klimatpolitiken

Svenska kraftnät ska främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Verket utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv elförsörjning. Därmed har Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.

VISION, MÅL OCH VÄRDERINGAR

EN LEDANDE ROLL FÖR EN SÄKER OCH HÅLLBAR ELFÖRSÖRJNING

Så lyder Svenska kraftnäts vision. Verket har ambitionen att ha en ledande roll på elområdet– oavsett om det gäller att skapa hög driftsäkerhet, en bättre fungerande elmarknad eller för att ansluta vindkraft och annan förnybar elproduktion. Svenska kraftnät ska ha ett driftsäkert och personsäkert stamnät och arbeta för miljöanpassade och hållbara lösningar för Sveriges elförsörjning.

Svenska kraftnäts långsiktiga mål

Svenska kraftnät arbetar efter fyra långsiktiga mål:

  • Vi säkerställer att elsystemet är robust samt drivs säkert och effektivt även vid omvärldsförändringar.
  • Vi bedriver en effektiv utveckling av stamnätet till nytta för elmarknaden.
  • Vi är effektiva, proaktiva och arbetar som ett Svenska kraftnät.
  • Vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Svenska kraftnäts värdeord

Svenska kraftnäts värdegrund speglar de värderingar som verket vill stå för. Svenska kraftnäts fyra värdeord är:

  • utveckling
  • ansvar
  • effektivitet
  • tydlighet

Svenska kraftnäts roll på elmarknaden

Svenska kraftnäts nätkunder är stora elproduktionsanläggningar och regionnät som är kopplade till stamnätet. För att kunna upprätthålla balansen mellan inmatningen och uttaget av el gör Svenska kraftnät prognoser för förbrukningen och underlaget är planer och prognoser från de balansansvariga. De totalt 28 balansansvariga företagen ska enligt avtal med Svenska kraftnät se till att planera sig i balans. Elproducenter och elhandelsföretag är exempel på balansansvariga företag. En elleverantör kan själv vara balansansvarig eller överlåta ansvaret på ett annat företag. Elnätsbolagen skickar mätvärden till Svenska kraftnät som sedan beräknar hur väl de balansansvariga företagen har balanserat inmatningen och uttaget av el.

ELENS VÄG FRÅN PRODUKTION TILL ANVÄNDNING

Elmarknaden består av två delar – dels den fysiska överföringen av el, dels handeln med el. Den fysiska delen innebär att elen transporteras från kraftstationerna till elanvändarna via elnäten (stamnät, regionnät och lokalnät). Näten är naturliga monopol som står under Energimarknadsinspektionens tillsyn.

Handeln med el innebär att elproducenterna säljer elen – oftast via elbörsen – till elhandelsföretag som i sin tur säljer den till elanvändarna. Denna verksamhet sker i öppen konkurrens mellan aktörerna. Elanvändarna betalar alltså dels för elen de förbrukar, dels för att få elen överförd på näten.

Marknadsplatsen för handeln med el är den nordiska elbörsen Nord Pool som har en spotmarknad för (fysisk) handel med el per timme för leverans nästa dygn. Nord Pool ägs av de systemansvariga stamnätsoperatörerna i Norden och Baltikum och har sitt säte i Oslo. Börsen Nasdaq OMX har en terminsmarknad (finansiell handel) för långsiktig handel där aktörer kan säkra sitt elpris för flera år framåt. Huvuddelen av handeln per timme sker på spotmarknaden, medan en mindre del sker direkt mellan elproducenter och elhandelsföretag. Producenter och elhandelsföretag kan också sluta långsiktiga bilaterala avtal, oftast med hjälp av mäklare.

Elmarknaden påverkas också av systemansvariga stamnätsoperatörerna i andra länder och Svenska kraftnät samarbetar nära med de systemansvariga stamnätsoperatörerna i Norge, Finland och Danmark för att driva elsystemet effektivt. Det internationella samarbetet utvecklas kontinuerligt och får successivt ett allt mer tydligt regionalt och europeiskt fokus. De europeiska systemansvariga stamnätsoperatörerna samarbetar i organisationen ENTSO-E1.

Elens väg