Sjuårsöversikt för koncernen

Resultaträkning (mnkr) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Rörelsens intäkter 9 281 8 769 9 319 10 111 9 789 9 282 10 547
Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar
och nedskrivningar
-7 867 -6 770 -7 724 -8 565 -7 999 -7 965 -9 098
Avskrivningar och nedskrivningar -816 -792 -927 -715 -811 -676 -664
Resultat från andelar i intresseföretag 11 9 13 19 23 9 20
Rörelseresultat 609 1 216 681 850 1 002 650 805
Finansiella poster -54 -91 52 4 -64 -42 -22
Resultat efter finansiella poster 555 1 125 733 854 938 608 783
Skatt -3 -4 -2 -5 -15 -14 -10
Minoritetens andel i resultat efter skatt 1 27 -13 -4
Årets resultat 552 1 121 731 850 950 581 769
Balansräkning (mnkr)
Immateriella anläggningstillgångar 350 254 188 328 306 308 282
Materiella anläggningstillgångar 22 213 21 687 20 096 16 498 13 568 12 465 10 400
Finansiella anläggningstillgångar 445 281 160 122 98 105 96
Varulager 84 83 85 87 84 86 89
Kortfristiga fordringar 1 312 1 139 1 584 1 440 1 666 1 844 1 972
Likvida medel 300 197 225 160 210 733 370
Summa tillgångar 24 704 23 641 22 338 18 635 15 932 15 541 13 209
Eget kapital 9 472 9 641 9 026 8 849 8 625 8 054 7 971
Minoritetsintressen 34 61 48
Latent skatteskuld 36 34 32 33 32 40 38
Långfristiga skulder
Räntebärande 4 918 5 087 6 202 3 775 1 854 2 768 1 972
Ej räntebärande21 8 112 7 160 5 031 3 870 3 272 1 794 936
Avsättningar 945 788 663 681 633 537 478
Kortfristiga skulder
Räntebärande 82 82
Ej räntebärande 1 221 931 1 384 1 427 1 482 2 205 1 684
Summa eget kapital och skulder 24 704 23 641 22 338 18 635 15 932 15 541 13 209
Nyckeltal22
Räntabilitet på justerat eget kapital efter skatt 23 (%) 5,2 10,7 7,2 8,6 9,5 6,1 8,4
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 4,5 8,4 5,0 7,6 9,7 6,5 9,0
Soliditet (%) 33,7 35,8 35,7 42,0 47,0 45,6 53,1
Rörelsemarginal (%) 6,7 14,1 7,3 8,4 10,2 7,0 7,6
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9
Skuldsättningsgrad (%) 62,4 65,3 83,1 54,8 30,4 37,4 30,8
Självfinansieringsgrad (ggr) 0,9 0,7 0,3 0,4 0,8 0,6 1,1
Räntetäckningsgrad (ggr) 7,1 11,6 e/t e/t 14,8 13,9 14,0
Övrigt
Internt tillförda medel (mnkr) 1 302 1 835 1 271 1 460 1 680 1 189 1 370
Nettoskuld (mnkr) 5 201 5 526 6 625 4 296 2 277 2 655 2 162
Investeringar (mnkr) 1 469 2 455 4 353 3 642 2 375 2 771 1 276
Utbetald utdelning till staten (mnkr) 729 475 553 618 378 499 244
Årsarbetskrafter (Antal) 587 547 504 461 422 375 344
Inmatad energi på stamnätet (TWh) 118,0 117,8 116,6 119,3 123,5 113,5 110,3
Uttagen energi på stamnätet (TWh) 115,0 114,6 113,6 116,5 120,0 110,8 108,0
Energiförluster (TWh) 3,0 3,2 3,0 2,8 3,5 2,7 2,4