Utbyggnad av stamnätet

FAKTORER SOM PÅVERKAR UTBYGGNADEN AV STAMNÄTET

Svenska kraftnät räknar med att investera i storleksordningen 45 miljarder kronor fram till 2025. I summan ingår både nyinvesteringar och reinvesteringar. Här presenteras några av verkets investeringar. På webbplatsen www.svk.se/natutveckling finns fler projekt beskrivna.

sverige_karta

1 SydVästlänken – Den norra delen är en luftledning för 400 kV växelström. Den förstärker växelströmsnätet samtidigt som den gör det möjligt att ansluta förnyelsebara energikällor till stamnätet. Den södra delen är en likströmsförbindelse som främst ska överföra stora mängder el från mellersta till södra Sverige, förbi en trång passage i stamnätet där det främst under kalla vinterdagar ofta skapas begränsningar i överföringen på stamnätet. Likströmsdelen består av två parallella länkar. Den första länken är planerad att tas i drift i april 2017 och den andra länken i december 2017.
2 Stockholms Ström – Eftersom Stockholms elbehov ökar bygger Svenska kraftnät en helt ny struktur för elnäten i Stockholmsregionen. Tillsammans med elnätsföretagen Ellevio och Vattenfall förstärker och förnyar verket elnätet för att möta framtidens behov av säkra elleveranser.
3 NordBalt –En ny likströmsförbindelse mellan Sverige och Litauen som kopplar samman de nordiska och baltiska elmarknaderna. Elförbindelsen togs i drift våren 2016. Den har en stor säkerhetspolitisk betydelse i Östersjöområdet och förbättrar försörjningstryggheten. Projektet delfinansierades av EU-kommissionen.
4 Hansa PowerBridge –Svenska kraftnät tecknade i slutet av 2015 ett samarbetsavtal med den tyska systemoperatören 50Hertz om att bygga en likströmskabel mellan Skånes sydkust och den tyska kusten väster om Rügen. Huvudsyftet med projektet är att öka kapaciteten för att marknaden ska kunna utnyttja de variationer i produktion och därmed elpris som uppstår med en allt större andel väderberoende elproduktion. Under året arbetade Svenska kraftnät och 50Hertz med att ta fram en förstudie.
5 Ekhyddan – Nybro och Nybro – Hemsjö – Svenska kraftnät planerar två nya luftledningar för att förstärka stamnätet i sydöstra Sverige. I framtiden kommer större mängder el
att transporteras genom regionen dels tack vare den nya förbindelsen NordBalt mellan Sverige och Litauen, dels den planerade förbindelsen till Gotland. Dessa projekt är Svenska kraftnäts första PCI-projekt dvs. Project of Common Interest på europeiskt nivå. PCI-projekt innebär att projektets genomförande har en särskild viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden och för att nå EU:s energimål om en effektiv, säker och hållbar elförsörjning
6Skogssäter – Stenkullen – Svenska kraftnät behöver förstärka stamnätet i Västsverige som länge varit ansträngt. Utbyggnaden är viktig för att de regionala näten inte ska överbelastas men också att göra det möjligt att öka tillgängligheten i förbindelserna till och från Norge. En annan viktig drivkraft för utbyggnaden av nätet är att flera vindkraftverk planeras i regionen. Under året bestämdes ledningens sträckning och en ansökan om koncession sändes till Energimarknadsinspektionen i juni.
7Ny förbindelse mellan Sverige och Finland – Svenska kraftnät och verkets motsvarighet i Finland, Fingrid, undersökte i en gemensam studie kallad ”Cross Border Capacity Study” 2016 olika möjligheter att stärka kopplingen mellan Sveriges och Finlands stamnät för el. Bakgrunden till studien var behovet av förstärkning för att dels utjämna prisskillnader mellan elområden, dels ersätta förbindelsen Fenno-Skan 1 innan den når sin tekniska livslängd. Ett förslag från studien är att bygga en tredje växelströmsförbindelse mellan norra Sverige och Finland, vilket Svenska kraftnäts styrelse hösten 2016 tagit ett inriktningsbeslut om.

FAKTORER SOM PÅVERKAR UTBYGGNADEN AV STAMNÄTET

Svenska kraftnät arbetar intensivt med att bygga ut och förstärka stamnätet för el. Flera samverkande faktorer ligger bakom behovet av utbyggnad.

vindkraft

klimatmålen

  • EU:s Energiunion ska bidra till att skapa ett energisystem som är i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt.
  • Fortsatt utbyggnad av förnybara energislag som vindkraft och solkraft.

europakarta

En gemensam europeisk energimarknad

  • Tredje inre marknadspaketet för el och gas och Energiunionen ska stärka konkurrensen på el- och naturgasmarknaderna och öka försörjningstryggheten.
  • En ökad marknadsintegration i norra Europa.

Förbättrad driftsäkerhet

  • Ökat elberoende kräver ett driftsäkert stamnät.
  • Stort behov av reinvesteringar i verkets nuvarande anläggningar.
  • Ökad mängd förnybar produktion påverkar balanshållningen i elsystemet.